KOPPAR & KOPPARFÖRGIFTNING

Ett stort antal kvinnor med kopparspiral har biverkningar som de misstänker beror på kopparöverskott eller kopparförgiftning. Vissa biverkningar kommer direkt vid insättning, andra smyger sig på med åren. Vården och tillverkaren anser att kvinnan ska stå ut med värk och andra biverkningar upp till 6 månader efter insättning. Biverkningarna som smyger sig på vill vården inte erkänna. Många kvinnor har därför inte en tanke på att smärtan, hudbesvären, tröttheten och ångesten hör ihop med koppartråden därinne i livmodern.

Mensvärk och kraftiga blödningar är kopparspiralens enda erkända biverkningar

Ingen officiell vårdsida uppger andra möjliga biverkningar än mensvärk och kraftiga blödningar. Vårdguiden/1177 rekommenderar endast kvinnor som vet med sig att de har järnbrist att söka ett annat preventivmedel. Lite längre ner skriver Vårdguiden: "Det finns inga vetenskapliga bevis för att kopparspiral kan ge kopparförgiftning."

Men söker man på koppartoxicitet/copper toxicity på wikipedia står redan i första stycket att kopparförgiftning kan komma från spiral, UID som det heter på engelska. Och listan på referenser är lång.

Ingen myndighet eller annan officiell hemsida informerar heller om att man kan påverkas av redan höga kopparnivåer i kroppen. Livsmedelsverket nämner inte vad deras siffra på 1-2 mg dagligt intag av koppar baseras på. Man kan anta att det finns en stor variation, vegetarianer får till exempel i sig mindre zink än köttätare, och har därmed högre kopparnivå i kroppen. Detta eftersom kopparnivån sjunker när zinknivån höjs, och vice versa.

Koppar ökar östrogenet

Varken Bayer eller Vårdguiden informerar om att koppar påverkar hormonerna genom att ökar östrogenet. Tvärtom är Bayers och Vårdguidens själva "införsäljningsargument" att koppar inte innehåller hormoner. Men på sidor dit många kvinnor vänder sig för problem med hormonerna kan man läsa att höga kopparnivåer och höga östrogennivåer hänger ihop. Många av de symptom som kvinnor med kopparspiral vittnar om stämmer överens med de som höga östrogennivåer ger, som minskad mens, svullna bröst, humörsvängningar, långsam förbränning, trötthet, nedstämdhet, minimal sexlust och svårigheter att bli gravid.

Kopparen ger en ständig, låggradig inflammation som fortsätter även efter uttag

Koppar är vårt mest strömledande grundämne, det är giftigare än bly och orsakar en konstant, låggradig inflammation i livmodern som gör spermierna orörliga. Dygnet runt, under alla år överskottskoppar är kvar i kroppen oavsett hur ofta det finns några spermier i livmodern som ska förlamas.

Inflammationen blossar upp under dumpningen varje gång kopparen släpps ur organen, något som framför allt sker under mens och som kan ta flera år. Det finns de som hävdar att det inte är kopparnivåerna i sig utan inflammationen de skapar som orsakar biverkningarna. Inflammationer är ju något som sänker vår livskvalitet och ligger till grund för värre tillstånd, och något vi till varje pris vill undvika.

Men inflammationen som kopparen i kopparspiralen orsakar är det ingen som pratar om, i varje fall inte officiellt. Varken SFOG, Läkemedelsverket, Vårdguiden eller Bayer informerar om det.

Koppar är giftigare än bly

Statliga Vattenfall har gjort en studie där de klassar koppar som giftigast av de sex metallerna tenn, järn, neodym, aluminium, bly och koppar, som graderas i just den ordningen. I Vattenfalls totala viktning där de även tar hänsyn till metallernas miljöpåverkan och försurningspotential tar kopparen jumboplatsen, med 41 poäng jämfört med Neodymets 18, järnets 23, tennets och blyets 32 och aluminiumets 37 poäng. 

Symptomen liknar dem för Wilsons sjukdom

Det finns faktiskt en statlig sida som listar symptom på kopparförgiftning. Det är Socialstyrelsen som har en bra beskrivning av den sällsynta och svårupptäckta Wilsons sjukdom, en sjukdom som innebär att kroppen inte kan göra sig av koppar. Symptomen på är många och kraftiga när sjukdomen är långt gången, men vissa är slående lika de symptom som rapporteras i facebookgruppen, som trötthet, stresskänslighet och ångest. En viktig behandling som uppges är zink.

Men Socialstyrelsens text innebär för den delen inte ett erkännande av symptomen som många känner av att ha en kopparspiral i livmodern.

Här kan du läsa om Wilsons sjukdom:

socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/wilsons-sjukdom/

Här är Linnéuniversitetets studie för Vattenfall:

diva-portal.org/smash/get/diva2:1127341/FULLTEXT01.pdf


Kosttillskott, näringsdrycker, dricksvatten och andra kopparkällor

Koppar är essentiellt och tillsätts i kosttillskott och näringsdrycker. Hela 1 mg koppar finns i multimineraltabletter som ska tas varje dag, och skrämmande 2 mg i rent koppartillskott. Addera dessa 1-2 mg dagligen till 1-2 mg från mat och dryck, och uppepå det koppar från andra källor, som kranvatten (både nya och gamla hus har kopparrör), luften (83% av kopparen i luften kommer från vägtrafiken), egengrävd brunn (ofiltrerat vatten kan innehålla höga halter koppar och bly), amalgam (som bl a innehåller pulver av koppar) och därtill kopparspiral. Vi kan även födas med höga kopparnivåer i kroppen som vi ärvt på mödernet. Sett till det kan vi till och med komma upp i akut giftiga nivåer om 5 mg.

Vi är många som har eller har haft ett dagligt högt intag från någon eller några av dessa källor. Den koppar som levern inte klarar av att rensa ut lagras i organen, t ex i hjärnan. Först när det inte längre råder någon påfyllning kan lagrad koppar släppa från organen och börja rensas ut via levern. Denna utrensning, den så kallade dumpningen, orsakar i sig svåra biverkningar, särskilt kring mens och ägglossning under de första månaderna efter uttag.

8000 svenskar vittnar om biverkningar

Vi är i 8000 medlemmar i facebookgruppen Kopparöverskott / kopparförgiftning med eller utan kopparspiral, en grupp som startades 2014. Är alla de symptom som rapporteras där något vi fått om bakfoten? Är det ren och skär inbillning att vissa symptom börjar vid insättning, smyger på med tiden och att en hel del försvinner direkt när kopparspiralen tas ut?

Alla i gruppen har något att vittna om efter att spiralen tagits ut. En smärta försvinner, en surrande känsla i kroppen. Kroppen töms på vätska och det går plötsligt att djupandas. Spända muskler slappnar av, ångest lättar. Sömnen blir bättre, även humöret. Ljuskänslighet, migrän, hjärndimma, ledvärk och trötthet försvinner. Mycket sker samma dag, annat blir bättre med tiden.

Läkemedelsverket öppnar för individuell känslighet

Läkemedelsverket är den myndighet som godkänner läkemedel och medicintekniska produkter som kopparspiralen. Till Läkemedelsverket ska vården rapportera misstänkta biverkningar, och patienterna själva uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida.

Efter en utredning som gjordes år 2018 efter att hundratals rapporter vittnat om misstänkta biverkningar avfärdar Läkemedelsverket att dessa kan bero på kopparspiralen. Men i intervjuer med Sveriges Radio och Läkemedelsvärlden erkänner ansvariga för utredningen att det kan finnas en individuell känslighet. De ansvariga nämner inte vad den individuella känsligheten kan bero på, men uttalandet lämnar ändå öppet för en samverkan med andra kopparkällor, eller med mineralbrister orsakade av desamma.

Uttalandet borde även öppna för är att barnmorskor och andra som har till uppgift att informera och hjälpa kvinnor att välja preventivmedel börjar berätta om denna individuella känslighet innan insättning.

I Läkemedelsboken som riktar sig till sjukvårdspersonal och som finns i sin helhet på nätet, står att barnmorskor ska höra av sig till kvinnan efter 1-3 månader och erbjuda kontroll, "när risken är för komplikationer är störst, och därefter vid behov." Så ett ansvar för att ta hänsyn till individuella upplevelser har vårdpersonal redan.

Kontroller ska erbjudas, men det görs inte

En fråga i facebookgruppen visar att det är det ytterst få som vittnar om att de erbjudits en sådan kontroll. I Läkemedelsboken specificeras inte vilken typ av komplikationer som avses, så tyvärr kan jag bara konstatera att den inte fungerar optimalt som handledning för barnmorskor.

Möjligen fungerar det optimalt för Bayern och de som bara ser till effekt och säkerhet vad gäller oönskad graviditet. Men handledningen fungerar inte optimalt för de drabbade kvinnorna.

Kvinnor måste kunna göra ett informerat val

Och det minsta vi borde begära är en professionell avrådan från kopparspiral om kvinnans kopparintag för övrigt antas vara - eller har varit - högt. En sådan avrådan borde göras officiellt både av Läkemedelsverket och på Vårdguiden, och framför allt av landets alla barnmorskor i anslutning till information om kopparspiral som preventivmedel.

Helst även med information om vilka källorna till koppar är, att järn och zink kan behövas som tillskott - och att kopparspiralens viktigaste uppgift är att skapa en ständig, låggradig inflammation i livmodern. Så att varje kvinna får chans att fundera över om ständig inflammation är något hon föredrar framför att slippa bli oönskat gravid. 

lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/antikonception_och_aborter

lakemedelsvarlden.se/paverkan-av-koppar-gar-inte-att-utesluta/

lakemedelsvarlden.se/informationen-maste-bli-battre-om-kopparspiral/

lakartidningen.se/opinion/debatt/2019/01/kopparspiral-dags-att-ta-kvinnors-symtom-pa-allvar/

Vad skriver Bayer om kopparspiralens biverkningar?

I en slideshow på Bayers webbsida www.mittpreventivmedel.se kan man bland annat läsa det här:

Gör det ont att sätta in en kopparspiral?

De flesta kvinnor tolererar insättning av kopparspiral bra. Barnmorskan eller gynekologen kan rekommendera lokalbedövning av livmoderhalsen innan insättning för att minimera obehaget. Vissa kvinnor kan uppleva en del smärta och yrsel efter insättning, men detta går ofta över efter en kort tid.

Min kommentar: Här finns vaga formuleringar om andelen kvinnor som upplever smärta vid insättning, och när smärtan går över. I texten beskriver Bayer att smärtan är kopplad till själva insättningen, och nämner inte kopparutsöndringen eller den kroniska inflammationen.

Hur länge har jag värk efter att kopparspiralen sätts in?

För många kvinnor försvinner värken relativt snabbt. Men för andra kan den hålla i sig länge. Värken bör gradvis minska i styrka, men kan fortsätta av och till under de första veckorna efter insättningen, Inom de första tre till sex månaderna bör värken försvinna helt.

Min kommentar: Även här finns endast vaga formuleringar om andelen drabbade kvinnor, om värken vid insättning och hur länge den kan hålla i sig. Sex månader anges som övre gräns då värken bör försvinna helt, vilket jag skulle tycka vara oacceptabelt länge. Att Bayer skriver om det på webbsidan tolkar jag som en slags friskrivning, "vi informerar ju faktiskt om..." Men vad Bayer INTE informerar om är vad den upp till sex månader långa värken orsakas av.

Vad ska jag förvänta mig efter att spiralen har tagits bort?

Du kan uppleva värk, förändringar av din mens eller måttliga blödningar. Om du oroar dig för biverkningar efter borttagning kan du prata med en barnmorska eller gynekolog.

Min kommentar: Det här är en kortfattad text där Bayer i stort sett lämnar över ansvaret till barnmorskan att informera kvinnan. Bayer skriver ingenting om hur länge värken kan pågå, eller vad den orsakas av.

Längre ned på webbsida medger Bayer - till skillnad från Vårdguiden eller andra av vårdens officiella hemsidor - fler biverkningar än riklig mens och mensvärk. De skriver bl a så här:

Vissa kvinnor får värk, oregelbundna blödningar, huvudvärk, bäckensmärta eller akne efter insättning.

Det är information som efter vad som kan utläsas i facebookgruppen Kopparöverskott / kopparförgiftning med eller utan kopparspiral att ytterst få barnmorskor ger. Hade de informerat om dessa biverkningar samt att värken bör ha gått över inom tre till sex månader så tror jag få kvinnor skulle ha valt kopparspiral.

I facebookgruppen har jag lärt mig från några av gruppens experter att värken kommer av den höga kopparutsöndringen under de första månaderna efter insättning. En koppar-utsöndring som i sin tur leder till inflammationer och höga östrogennivåer.

Men att det är orsakerna till värken är inget som Bayer informerar om. Och tyvärr inte heller de flesta av Sveriges barnmorskor.

Här är länkar till Bayer och flera andra sidor som handlar om kopparspiral:

mittpreventivmedel.se/preventivmetoder/kopparspiral

1177.se/Stockholm/liv--halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/kopparspiral/

en.wikipedia.org/wiki/Copper_toxicity

ki.se/forskning/nar-haret-ar-huvudsaken

livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/koppar